Värdegrund och Likabehandlingsplan

Vår värdegrund

Nedan följer den värdegrund som ligger till grund för arbetet mot kränkande behandling och som ska genomsyra hela verksamheten. Personal, barn och föräldrar skall handla efter den värdegrund som gäller för I Ur och Skurkojan.

 • Vi respekterar varandras olikheter
 • Vi eftersträvar en tydlig och rak kommunikation
 • Vi berömmer varandra och ger uppmuntran
 • Vi pratar till varandra inte om varandra
 • Vi ser och bekräftar varandra
 • Vi bryr oss om varandra
 • Vi ser föräldrarna som en tillgång
 • Vi tar tillvara på idéer och tankar
 • Vi tar vara på varandras kompetenser
 • Vi är generösa mot varandra

Likabehandlingsplan

Förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder, gäller även annan kränkande behandling av barn.

Så här arbetar vi för att förhindra och motverka alla former av kränkande behandling:

 • Vi är nära barnen och ”lyssnar av”, t ex i den fria leken
 • Genom observationer
 • Dialog med föräldrarna
 • Inför föräldrasamtalen varje termin
 • Barnintervjuer
 • ”Nolltolerans” mot icke önskvärt beteende
 • Dela upp barngruppen
 • ”Bra-kompis-prat” genom att läsa böcker på temat och sedan ha dialog med barnen
 • Dramalek
 • Diskutera genusperspektivet

Åtgärdsplan:

 1. Den som upptäcker kränkningen har ansvaret för att arbetet med åtgärdsplanen startas.
 2. En huvudansvarig utses
 3. All personal informeras snarast
 4. Handlingsplan, som utöver åtgärder även innehåller tidpunkter för uppföljning och utvärdering
 5. All personal delges handlingsplanen

Likabehandlingsplanen diskuteras och revideras på utvärderingsdagen i juni vid verksamhetsårets slut.