Verksamheten

Våra styrdokument för verksamheten är Skolverkets läroplan för förskolan, Lpfö-18, Sollentuna kommuns regler och riktlinjer samt FN:s barnkonvention.
Basen i vår verksamhet är Friluftsfrämjandets barnverksamhet samt I Ur och Skur’s målsättning.